زبان: کینیارواندا

دانلود فیلم Hotel Rwanda 2004 هتل رواندا

دانلود فیلم Hotel Rwanda 2004 هتل رواندا

پل روساباگینا، مدیر هتل، بیش از هزار پناهنده توتسی را در طول مبارزه آنها با شبه نظامیان هوتو در رواندا، آفریقا، در خود جای داده است.

دانلود فیلم