دانلود فیلم Salaar 2023 سالار زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Salaar 2023 سالار

یک رهبر باند سعی می کند به قولی که به دوست در حال مرگش داده بود عمل کند و با دیگر گروه های تبهکار مبارزه کند.

دانلود فیلم